29.12.14

പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക!
നിന്റെ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്കപ്പെട്ട്.. 
മുന്നറിയിപ്പ് വെച്ചതല്ല.
എന്റെ സുരക്ഷയെകുറിച്ചോർത്ത് 
പോറ്റിവളർത്തുന്നതുമല്ല.

പരസ്പരം  മുഖം കനപ്പിച്ചു 
നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ശീതീകരിച്ച
ഭവനങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിലും 
ഇങ്ങനെ ഉയരത്തിൽ പടുത്തുകെട്ടിയ 
സംസ്ക്കാരത്തിനു പുറത്ത് 
പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് 
ഒരു നല്ല പ്രയോഗം തന്നെയാണ്! 

16.12.13

കടുംകൈ !പാളങ്ങളിൽ പിഞ്ഞിയ
ജീവിതത്തിന്റെ
അവസാന സ്വാശത്തിലൊഴിച്ച
ഇറക്കു വെള്ളത്തിലും,
കുഴഞ്ഞ ചോരയിലും
ഒടുവിലയാൾ  ചർദ്ദിച്ച
വാക്കുകൾ കുതറുമ്പോൾ
അതിന്റെ കനത്തിലേയ്ക്ക്
ആൾവലയം ഒച്ച പൂഴ്ത്തുന്നു!

തിരിച്ചറിയാൻ
കൈമുതലായൊന്നുമില്ലാത്തവന്റെ
സ്വകാര്യതയിലേയ്ക്ക്
തിരഞ്ഞു ചെന്നപ്പോൾ...

കാലങ്ങളോളം കരളിൽ
തീവെന്തിരുന്ന മകളെ
കൈ പിടിച്ചിറക്കിയ
കൂര കണ്ടു !

പാളങ്ങളോളം
അയാളെ അനുഗമിച്ചു പോന്ന
കടം കണ്ടു !